Un racconto di casa nostra
La storia di re Palummu

Si cunta e s’appresenta un bellissimo racconto.
Na vota c’era na principessa e mannà adaccattari l’ova a navicchiaredda a luRabatu.
La vicchiareddapiglià di la Crapa, dducuc’era nafuntanedda, avia siti e vippi, pua vitti ca c’era un sicchiaru, rapì, e si rapì na bella porta e na bella scala.Scinnì e ì a truvarina bella stanza, natavulacunzata cu piatti di spachetti, la carni, li polpettini, luvinu, l’acqua, la frutta. Ddavicchiaredda dissi: “Ora mi pigliunafurchittata di pasta”, la piglià  e arrispunnìluVicchiuMau: “Lassali stari li maccarruna, ca re Palummu si l’avà mangiari!”. La vecchia si firriàccàbanna e ddàbanna e vitti ca c’era namaidda e dissi: “Ora mi ‘nginucchiudducunarriri sta maidda, ha vidiri chi succedi”. Mentriarrivani un palummubiddu ‘ncapu la finestra e si formà un picciuttusimpaticu. Si lavà, s’assittàe si misi a mangiari. Siccomuddupicciuttu era ‘nfatatu, sapiaca c’era ddavicchiaredda, ci lassà un pocu di pasta, un pocu di carni, un bicchieri di vinu, un pocu d’insalata, pua un pocu di frutta. Finì di mangiari, si formàarriripalummu, vulà e si nì ini.
La vicchiareddapua si mangiani tutti cosi, si ni ì ad accattari l’ova a la principessa e si ni ì. Ca arrivà ni la principessa: “Asignurina quanti cosi chi vitti” – “Chi vitti?”– “Ahhpicciuttubiddu, biddu, biddu” – “Mi ci purtatimidè a mia dumani?” – “Si!”. L’unnumani si portàddapicciotta ‘nsemmula, arrivata ddà a la Crapa, ddavicchiareddavippi, rapì, e scinnirudda bella scala, dda bella tavulacunzataarriricumuluiurnu prima. Ddavicchiareddatastàtecchia di pasta e luVicchiuMau c’arrispunnìarriri: “Lassali stari li maccarruna, ca re Palummu si l’avà mangiari! Lassali stari li maccarruna, ca re Palummu si l’avà mangiari!”. Allura la vicchiaredda cu ddapicciotta si misiru tutti dusutta la maidda. Mentre arrivàddubiddupalummu, si furmàbiddupicciuttu, s’assittà e si misi a mangiari. Ddapicciotta, la principessa, nunpottiresistiri a stari sutta la maidda di quant’era biddu, ci ì pi d’arriri e lutuccà. Lu picciuttu si firrià e ci dissi: “Puh, c’ha fattupi n’amuri!”. Si furmàpalummu, vulà e si ni ì. Abbili caaviaddapicciotta, stava murinnu.Ddavicchiareddaniscì, si mangià tutti cosi e si ni iru. Ca arrivà intra ‘ndi so mà, ‘ndi so patri, ci dissi: “Papà ma iri a fari li manni avanzi” – “Ma no lu papà, unni ha iri? Sì fimminedda, pari ca sì masculu! Unni ha iri lu papà?” , “No, ianun ni vugliusapirinenti, ia c’ha iri”. Allura si vistì di armibiancu, ci detti un bellucavaddu, un belluparu di virtuli, grana, na spata, s’allicinzià cu so patri e so matri e si ni ì. Partì, si ni ì, si misi a caminari tri jorna e tri notti cu lucavaddu, l’armari si la stavanumangiannupicchì era ni la foresta.Piglià la spata e ccàbanna e ddàbanna, ccàbanna e ddàbanna, piglia e camina. Arrivàca vitti nalucirnedda, e dici: “Ha essiridducu, ni sta casuzza”. Arrivàddà, era di sira, bussà a la porta,  e dissiru: “Chi è?” , “Cristiani battezzati” – “Fatti la santa cruci e tira avanti”. La principessa trasì, si salutaru, e luvicchiu ci dissi:“Ma tu frischittinedda chi va caminannu? Cumul’armarinun t’hanno mangiatu?”. Idda ci arrispunnì: “Pila mia mala sventura sugnuiuntaccà! Nun’ha nova di re Palummu?”. “No”, dici chiddu, “avi cintudec’anni chi sugnuca, ma nun l’haiusintutunominari mai, c’è nantru frati chiù avanti di mia, ca è chiù ranni e ti podari cocchi novità”. Alluraluvicchiariddufici mangiari lucavaddu, ci fici la sansizza ad idda, si dissi lusanturusario e si iru a curcari. L’unnumanimatina, luSignuruzzu ci mannàdupanuzza e ci dissi: “Ascunta, unu è mia e unu è tua, picchìlumannàluSignuripitia” e dissi ancora: “Iaora ti dugnuna palla di chiummu, ca un jurnu ti servirà”. Si salutaru, s’allicinziaru e si ni ì.
 Si misi a caminari, caminaccà, caminaddà, caminàdujorna e du notti, quannu vitti nalucirnedda,  e dici: “Dducuha essiri, ni sta casetta”.Arrivàddà, tuppià a la porta: “Chi è?” , “Cristiani vattiati” ,“Fatti lusegnu di la santa cruci e tira avanti”. Allura, la ficitrasiri: “Ma tu, frischittinedda mia, chi va caminannu?”, “Pila mia mala sventura, sugnuiuntaccà, n’aviti nova di re Palummu?” e chiddu dici: “Iahaiucintuquinnic’anni ma mai l’haiu ‘ntisumuntuari, tu trasilustessu!”. La ficitrasiri, fici mangiari lucavaddu, ci fici li spachetti, fici mangiari la picciotta, ci fici la carni, si ficilusanturusario e si iru a curcari. Allura l’unnumanimatina, luSignuri ci mannà di ‘ncilulupanuzzu, unupiiddu e unupiidda. Lu vicchiu ci lu detti e ci dissi: “Ti dugnuna palla di argentu, ca un jurnu ti servirà”, e pua dici: “C’è nantru frati mia chiù ranni, tipodari novità, va ancora chiù avanti.”
Si misi a caminari, caminaca ti caminu, caminànantrujurnu e nantra notti quasi, picchìdda ni dduvicchiariadduarrivà di notti, vitti na luci di la lucirnedda, arrivàddà, tuppià a la porta: “Chi è?”–“Cristiani battezzati”, “Fatti lusegnu di la santa cruci e tira avanti”. “Tiniti nova di re Palummu?” , “Sa di littira?”, ci dissi – e idda: “Si sacciu di littira” – “Ha iri a li quattru canti di Palermo, c’è na bella chiazza” e pua: “passasti ni luprimu frati mia?” – “Si!”, “Chi ti detti?” – “Na palla di chiummu” – “E nill’antru ma frati?” – “Mi detti na palla d’argento” – “E ia ti la dugnu d’oru, na palla d’oru, caquannu arrivi a li quattru canti di Palermo, pigli la palla di chiummu e la itti ‘nterra, si forma un palazzu di chiummu di intra e di fori. Pua itti chidda d’argentu, si forma un palazzu tutto d’argentu, di intra e di fori. Puaha ittarichidda d’oru, si forma un palazzu d’oru di intra e di fori. Dda intra nun ci manca nenti, fina li servienti ci sù, tuttu, mobilia, tutti cosi, nun ci mancanenti propria”. Lu ringraziàdduvicchiariaddu, si salutaru e si ni ini a Palermo. Ca arrivàddàtruvà li quattru canti di Palermo, c’era na bella chiazza.Ietta la palla di chiummu, si formà un bello palazzu di chiummu di intra e di fori; ci ittàchidda d’argentu, si formà un palazzu d’argentu di intra e di fori; ci ittàchidda d’oru, si formà un bellupalazzu, d’orud’intra e di fori. Iddatrasì e dda intra nun ci mancava nenti, c’erano fina li servienti ca ci facivanu li sirbizza, tutti cosi, ficiru di mangiari, aviatuttu e idda era felici ca era ddà. L’unnumanimatina c’era na serva di lu re Palummu, ca stava di fronte, e affaccià: “Oh Diuzzu, ma chi c’è cà?” – “Muru,talèpalazzuca c’è” – e chidda “Mah beddamatri, chi personisunnu?”. E lu re: “Mamà, ci amma a mannari a Mariuzza ni sta signura, caammaaccanzarina bella amicizia”. Ci mannàdu paraorecchie, ci li misi ni la tazza e ci dissi: “Mariuzzadicci ca ci manna chistiluriuzzuca voli accanzarinagranni amicizia”. Arrivàddà Mariuzza, si vulivalivari fina li scarpi datuca tutti cosi eranu dorati:“No no no no”, dissi la principessa. “Entra, nun ti ni livari scarpi” e Mariuzza ci dissi: “Ci manna chistiluriuzzu, ca voli accanzarinagranni amicizia”. “Ah, chi su biddi, chiama la gattareddaca c’ammàmittiri l’oricchina”. La servaarristà a vucca aperta.Chiamaru la gattaredda e ci misiru l’oricchina; la gatta scappà di casa e si pirsiru l’orecchini. Mariuzza si ni ì e ci dissi a lu re: “L’oricchinaa la gattaredda la misi!” – “Cumua la gattaredda? Ma chi personisunnu?”. Lu re nun putiva avirisunnucavuliacanusciri cu era. Passaru tri, quattrujornae ci la mannàarririp’accanzarinagranni amicizia. Pigliàlu para spaddi di so mà, di quannu si marità, ci lu misi in un vassoio e ci lupurtà. Mariuzza ci dissi a la principessa: “Lu riuzzuci manna un para spaddica voli accanzarina grande amicizia” – “Ah! Che bello! Pippinè! Pippinè! Portalu unni è lufurnucapuascutuliammulufurnuquannufacimmulu pani”. Chiddamischinaarristàarriri a vucca aperta. E la principessa ci dissi ancora: “Ci dici a luriuzzu, caiddupiaccanzarinagranni amicizia, ava acunzari un parcu di gelsomino, di lu so barcuni a chiddu mia, e iddu parti di ddà cu la carrozza e iapartu di ni mia e così ni ‘ncuntrammu”. Iddu si misi ddà a parariluparcututtu di gelsomino, di fogli e di cosi biddi, quannu fu pronti dissi: “Pronti sugnu” e iddu partì di n’iddu cu la carrozza e idda partì di n’idda. Partiru, ma c’arrivà in un certupuntuiddaci dissi: “Vota carrozza, vota carrozza, ca cadìnapampina di gelsomino e mi fici mali”. Arriggirà la carrozza e si ni ì intra d’idda. Idduarristà e nun la vitti a idda. Allura ci mannàarriri a Mariuzza, e ci dissi la principessa: “Sacà ‘ffari? Ci dici a luriuzzu, s’ avàfingirimalatu, malatu, malatu, malatu, murì, murì…avàmuriri. Finta ca mori, si mitti ni la cassa, pua passa di ccàsutta, iaaffacciu di lubarcuni e ni vidimmu”. AlluraMariuzza ci lu ì a diri e chiddu cadì malatu , “Malutuera lufigliu di lu re, malatu è lu re, malatu è luriuzzu, sta murinnu, murì!”. Lu misiru intra lutabbutu e passà di suttalubarcuni di la picciotta, iddaaffaccià, piglià e ci dissi: : “Puh, c’ha fattupi n’amuri”.Chiddua na vota niscì di intra lutabbutu, lu capì puaca era chiddaca c’aviafattudda mala parti e si ni ì cu idda e si ficiruna festa felici e cuntenti.
E favula ditta e favula scritta, cuntati la vostra ca la mia è ditta.
TRADUZIONE
Una volta c’era una principessa che mandò una vecchierella a comprare le uova al Rabato.
La vecchierella si mise in cammino e passò per la Capra dove si fermò a bere in una fontanella. In un angolo vide una porta, la spinse ed entrò: dentro c’era una bella scala e una bella stanza con una tavola apparecchiata con piatti di spaghetti, carne, polpette, vino, frutta.
La vecchierella si avvicinò alla tavola per mangiare un boccone di pasta ma fu subito rimproverata dal Vecchio Mago che le disse: “Lascia stare gli spaghetti perché sono del re Palummu”.
La donna, curiosa di vedere chi fosse questo re, si nascose. A tutto un tratto arrivò una colomba che si fermò sulla finestra e si trasformò in un re bellissimo.
Il re iniziò a mangiare e poichè era fatato sapeva che nella stanza c’era pure la vecchierella e le lasciò un po’ di cibo, poi si ritrasformò e andò via.
Quando la vecchietta tornò al castello raccontò tutto alla principessa che incuriosita voleva vedere con i suoi occhi il bell’uomo.
L’indomani la vecchietta e la principessa ritornarono di nuovo in quella casa. Entrate trovarono la tavola pronta come il giorno prima e si nascosero. Arrivò la colomba che subito si trasformò e si mise a mangiare. La principessa impressionata dalla bellezza del ragazzo non riuscì a rimanere nascosta ma si alzò e lo andò a toccare. Il re allora le disse: “Puh! Cosa hai fatto per un amore!”. Si ritrasformò in colomba e andò via.
Appena la principessa ritornò al castello era così arrabbiata che decise di partire per andare a parlare con lui: prese le armi bianche, un cavallo, dei soldi e partì. Viaggiò per tre notti e per tre giorni in mezzo al bosco finché non vide una casa illuminata da una lucerna e decise di fermarsi lì.
Appena il proprietario della casa le aprì la porta lei gli chiese se aveva notizie di re Palummu, ma il signore gli disse che erano passati centodue anni da quando lui abitava in quella casa e non ne aveva mai sentito parlare. L’uomo le consigliò di andare dal fratello che abitava un po’ più avanti, che era più grande di lui e poteva sapere qualche cosa. Prima di farla andare però le diede una palla di piombo dicendole che un giorno le sarebbe stata utile.
La principessa si mise di nuovo in cammino e arrivò nella casa dell’uomo. Questo le aprì la porta e le disse che anche lui non aveva mai sentito parlare di questo principe e prima di farla andare le diede una palla d’argento dicendole che le sarebbe servita.
Passò un altro giorno finché arrivò in un’altra casa, ma anche quest’uomo non sapeva nulla del principe, però come avevano fatto i due fratelli precedentemente, anche lui le diede una palla d’oro dicendole che appena arriva a Palermo doveva buttare queste palle a terra e le sarebbero spuntati tre magnifici palazzi.
Appena la principessa arrivò a Palermo, buttò la prima palla a terra e le si formò un palazzo tutto di piombo; buttò quella d’argento e si formò un palazzo grandissimo d’argento; buttò la terza e se ne formò uno tutto d’oro sia di dentro che di fuori.
Dentro i palazzi c’era di tutto: mobili, quadri, tappeti, anche i servi.
L’indomani mattina una serva di re Palummu passò davanti a questi palazzi e meravigliata dalla loro bellezza lo andò a riferire subito al re. Quest’ultimo incuriosito mandò la serva dalla principessa per poterla conoscere e per segno di affetto le mandò un paio di orecchini.
La principessa appena ricevette gli orecchini comandò di metterle subito alla gatta. Il principe a questa notizia rimase sbalordito e desiderava sempre di più conoscerla e decise di mandarle un altro regalo.
L’indomani la principessa ricevette un coprispalle bellissimo e chiamata la serva, ordinò di utilizzarlo per pulire il forno. La principessa allora mandò a dire al principe che se voleva conoscerla doveva realizzare un grande palco di gelsomino fino al suo balcone e che si sarebbero incontrati nel mezzo di questo palco, ognuno con le proprie carrozze.
Nel giorno stabilito entrambi uscirono con le carrozze, ma arrivati a metà della strada la principessa ordinò di tornare indietro perché le era caduto un ramo di gelsomino addosso e si era fatta male.
Alla fine la principessa fece sapere al re che se la voleva conoscere doveva fingere di essere morto e che messo nella cassa doveva passare sotto la sua finestra, in questo modo sarebbero riusciti a vedersi.
Il re eseguì il comando e messo dentro una cassa da morto lo trasportarono sotto la finestra della principessa. Appena aprì gli occhi per vederla, quella gli disse: “Puh! che hai fatto per un amore!”.
Il re allora riconobbe la ragazza e, uscito dalla cassa, le andò incontro, fecero una grande festa e vissero felici e contenti).

Raccolta e trascritta da Giulia Canalella Lo Bianco