Lettera di Paolino Nola

 

Quannuavia a partiri pi sta terra straniera

La cosa mi paria tanticchia amara

Li carusi mi scrivianununè sira

E ma mugliericunvintanunnera

Di curaggiu mi pigliavu cu prudenza

Ci dissi ammonì partimmu ora

Partivu a li tri di maiu di bonura

E arrivavulucincu la sira

Quannu arrivammu mizzu li straniri

Li ma figli mi vinniru a ‘ncuntrari

Girolamu davanti e Nofriudarrieri

Currieru e ni vinniruabbrazzari

Na machina pronti ni vinni a lassari

Unni truvammipidormiri e manciari

Di l’aiutu di la Madonna e luSignuri

Riunimmu la famiglia arrieri

Quantavicapigliavu sta cuntrata

La testa mia laiucchiucueta

Criuca è Gesù Cristu chi maiuta

Ca piddiveru mi girà la rota

E travagliari e na cosa pulita

Li grana sammucchianu a manata

E priula Madonna Maculata

Di passari felici la ma vita

Aiugiratu tutta la Saara

Senza pusari ne ncielu ne nterra

Si parti ogni mattina e nun si sgarra

Pariemmusurdaticaiammu a la guerra

E si travaglia a usu di fanfarra

Ognuni di nantrilu so stigliu afferra

Paricasunammu la chitarra

E arriva la straula a la serra

Tutta la Saaraaiufirriatu

Unni a statu lutravagliuaiuiutu

A tanti punti aiutravagliatu

E aiudatulu ma contributu

E prisintannumi cu tutti pulitu

Aiu statu di tutti rispittatu

Cumu u dutturi o navvucatu

È San Paolinuca mi duna aiutu

Ora vi parlu di la ma famiglia

Ca la menti mia nun sbaglia

Giusta si furmà la quatriglia

Si mancia si vivi e si travaglia

Ma muglieri si ficina quaglia

Carmilinacchiùnunsassimiglia

Cu la talia si fa meraviglia

Macari ciaccurzau la vistaglia

Ora si cuitani la ma testa

Girolamu e Nofriufannulautista

Tutti duvistuti di festa

Paricasadattaru a bella posta

Chissà chi dicuia è la cosa giusta

E giustu mi laddetta la ma testa

Daccattari la machina si fici la proposta

Ndi la ma casa pari sempri festa

Nti sta casa nun manca nenti

Aiulu pani e la frutta abbunnanti

La carni saccattaiurnalmenti

E luvinu l’aiusempri pronti

Sina all’ovaca su pirnenti

Laccattammu a pacchi di vinti a vinti

Dicivanucalacqua è pisanti

Ma aviammu birra liquori e spumanti

E ora finisciu di parlari

Si ccèerrurimaviti a scusari

Fici sti versi cummupotti fari

Studonu mi detti luSignuri

Poeta nun ci sugnu e mancuprofissuri

E mancusacciu se mappi a sbagliari

Ora vi vugliu salutari

Ia li ma figli e ma muglieri

E nantra cosa ancora vaiudiri

Li festi si vannu a vicinari

A tutti lamici e a tutti li miei cari

Pirchissudicuchissantriparoli

Siemuluntani e nun ni putiemmuparlari

E quannuchisti versi li liggiti

Di nantricasiemmuccà vi ricurdati.