Alcune poesie di Nicolò Falci

L’AQUILUNI

 

Di ‘n terra partinu li ma pinzera

ed  adasciddru all’aria pua vannu,

com’un cardiddru ca ‘n carzaru era

ed ora liberu canta vulannu.

 

‘Un sannu ancora unn’è c’ann’a jiri,

comu li tuartuli firrìanu ‘n tunnu.

D’unni niscìaru tu vall’a capiri,

la menti è un puzzu ca ‘un n’avi funnu!.

 

E mentri fazzu stu ragiunamìantu

‘nnarrìari vaju di cinquantun’anni

-la nostra testa nun havi abbìantu-

di quannu ancora  nun avìa decianni.

 

Lu pomeriggiu, quann’era stasciuni,

e già lu suli tanticchia ammansiva,

lu ma zzì Tanu, un bell’aquiluni,

d’intra n’armadiu, sarbatu, nisciva.

 

Chi cuntintizza pi n’antri niputi,

tutt’a li serri pi farlu vulari!

Parìamu tanti cavaddri fujuti

ca nuddru e nenti putiva parari.

 

E ddr’aquiluni tinciutu di giallu

di li manuzzi lu filu ni trava.

Nìavuli, vìantu e lu suli callu

l’accumpagnavanu mentri vulava.

 

Pi sfunnu aviva un cìalu cilesti.

Chi gran spittaculu pi ccu taliava!

E cu manovri pricisi e lesti

era un carusu ca lu guvirnava.

 

Iju vuliva ca jissi cchiù gantu.

Corda ci dava. Ma si si lassava?

Viniv’a diri finiri ddru ‘ncantu!

M’addivirtiva. Però mi scantava.

 

Quasica comu na matri filici

ca lu so figliu ‘mpar’à a caminari.

Ma pua lu vidi ca fa li bilici

pi la so vita putirisi fari.

 

Doppu, lu suli si jiv’a curcari,

lu cìalu, russu, pariva ‘nfucatu.

E l’aquiluni si jiv’a sarbari

Arrìari intr’a ddr’armadiu, ‘ntrusciatu.

 

 
 

LA MUSCA CAVADDINA

Sinni stava a cavasedda

Di na mula baggianedda

Ca l’aratru si tirava

E un viddanu siminava.

 

Si parìa na cumannanti

E taliava drittu avanti,

Musca era, cavaddina,

Di superbia tutta china.

 

Insistenti e fastidiusa

Pi dda viastia era rudusa,

Sempri ‘n’cuaddu si l’ajhava

Cu la cuda la cacciava.

 

Quannu pua a la scurata

Trasì intra la sfacciata

“Oh, carusi, chi jurnaaataaa!”

Cci cuntà a la nidiata.

 

“Tutt’un juarnu travagliavu

E pi paga miritavu

Sangu dunci di la mula

Ca guidavu tutta sula!”

 

Mancu idda cci cridìa

A dda gran farfantarìa,

Musca ludia e parassita,

Sulu avìa fattu na gita!

 

Mi ricorda certa genti

Ca parissi ‘ntraprendenti,

m’arrinesci a campari

arrubbannu a li massari.

 

Si li sìanti tu parlari

tutti cosi sannu fari

quannu ammeci sulu fannu

fumu, fìatu e tantu dannu.

 

Assumiglia a dda musca

Cu lu pani nun si vusca

E lu sangu a l’antri suca

Comu fussi sancisuca.

 

E PASSA L’ANCILU E ARRIASTI ACCUSSÌ

Mi capitava a mia picciliddu,

Quannu jucava cu Tanu o Turiddu,

ca unu d’iddi na smorfia faciva

e pi rudidda la lingua nisciva.

 

I cci diciva: “a far’attinzioni,

Ti po’ ngagliari na malidizioni,

e ti lu spìagu qual è lu picchì:

si passa l’ancilu arrìast’accussì

 

N’avìanu dittu ca ogni carusu

Aviva n’ancilu, ca silinziusu,

nnarrìari stava e ni prutiggiva

Paralizzannu a cu ni sputtiva.

 

Ci facìa fari figuri mischini

A li cchiù sperti, a li malantrini:

Li furminava ni la posizioni

Mentri facivanu la malazioni.

 

Ancora pìansu a dda cantilena

‘nnavanti l’uacchi mi viju la scena:

e passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …

e passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …

 

Ah!, siddu dd’ancilu passassi ancora,

Quanta gintazza ‘n galera ci fora;

Ca mentr’arrobba vinissi piscata

E all’istanti a lu friscu purtata.

 

E passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …

E passa l’ancilu e arrìasti accussìììì …

 

Siammu ora ranni e lu juacu finì

L’ancilu ‘n cìalu oramà sinni jì.

Ma sempri avìammu a cu ni pruteggi:

Ni li giurnala ogni juarnu si leggi.

 

L’anciuli sempri allatu ti stannu,

Sulu ca forsi ora l’ali nun l’hannu:

su li parìanti, l’amici ca ha ‘n tunnu

e ca t’ajutanu a stari a lu munnu.

 

Forsi nun hannu putiri divinu

Ma sempri stannu a n’antri vicinu,

E cu n’ucchiata o boni palori

Fannu passari lu mali di cori.

Nicolò Falci