Arriva “Natali"


Comu ogni annu arriva “Natali”
fattu di luci e tanti riali.
C’è cu’ si prisenta beddu eleganti
pi sentirsi n’omu veru ‘mportanti.
C’è cu’ chiangi, c’è cu’ ridi,
c’è cu’ pi un ghiornu pensa a li vicini.
Pirchì ogni annu arriva Natali,
si ognunu campa sempri tali e quali?
Pirchì ‘sta festa di granni apparenza
pi migliorari sulu la bedda prisenza?
Pirchì Bamminu ti fa ribbuttari
di cu’ l’Amuri nun sapi apprizzari?
Nun ti bastà nasciri nni dda grutta d’umidità
unni c’eranu gran friddu e tanta povertà?
Pirchì continui a tuppuliari
a cu’ beni nun voli fari?
Chiddu to’ è un focu d’Amuri
chi provi Tu, ca si’ Signuri!
Nun t’arrenni pi l’eternità
pirchì Salvaturi si’ di l’umanità.
Tu Patri, Tu Matri di ogni vili pirdutu
nun vo’ abbannunarlu mancu un minutu.
E iu, veru irriverenti,
pensu sulu pi mia e … lu fazzu malamenti.
Abbrazzami e dammi caluri,
dammi tecchia di focu di lu to’ Amuri,
pirchì iu vogghiu a Tia assumigghiari
e cu Tia vicinu vulissi lu munnu canciari.
Tu, “Misericordia”, strapazza lu cori mia
e porta paci unni c’è malincunia.
Ti pregu, chi sia un veru Natali
e no na’ festa di luci e riali!

Carmelina Sanfilippo


Ritorna alla Home Page