LA GUASTEDDA


Cci dissi la so' mamma a Cuncittina:
"PripÓrati a 'mpastari la farina!
Dumani si fisteggia San Martinu,
Ŕ l'ura d'assaggiari 'u primu vinu.

E comu Ŕ tradizioni di mill'anni
facýammu la guastedda di li nanni.
Scacciata fina fina, bianca e bedda,
la minti 'nsýami a l'¨agliu 'nta padŔdda.

Fri¨ta, e calla calla intra un piattu,
cci sparmi tantu meli liquifattu:
allura ni la stanza, quasi all'istanti,
si senti un gran profumu, inebrianti!

Pi tutti li parýanti, amici e nanni,
Ŕ l'ura di scurdÓrisi l'affanni:
righýannu 'na cannata russa di vinu
gridammu onuri e gloria a San Martinu!".

Federico Messana - Milano


Ritorna alla Home Page