A San Calojaru di Campufrancu


O Musa siciliana ca passi ni la me via
fermati pi un mumentu ni la menti mia,
aiutami a pinsari du frasi d'alligria
accussì pozzu scriviri li versi di 'na puisia.

'Sti versi a rima li vogliu 'ncuminciari
e purtalli a la fini tutti a rimari,
a lu Patruni di Campufrancu li vogliu dedicari
e prigari 'stu Santu pi putirini aiutari.

Di la luntana Africa è lu Santu miraculusu,
ca nantri chiamammu San Calojaru Gluriusu,
iddu aiuta a cu è assai cunfusu,
la festa ci faciemmu pi tradizioni e usu.

Lu misi di lugliu trasi cu li so simani,
si vidinu li genti cu li Pupi 'n mani
ca caminanu scanzi pi li strati paisani
purtannu a lu Santu 'sti furmi di pani.
Ogni sira navanti lu purtuni di la chisi
c'è genti ca prega pi tuttu lu misi,
fa lu viaggiu scanzu ca a San Calojeru prumisi
e sunnu tanti genti di ogni punta di paisi.

Quannu l'ultima duminica sta pi arrivari,
la genti campufranchisa s'accumincia a priparari,
tutti l'emigrati s'accumincianu arricampari,
pirchì pi sta festa 'un vuonnu mancari.

Rullu di tammura e sparu di maschiata
lu venniri sira la festa e 'ncuminciata,
lu vespri pi tutti cu' la missa cantata
e la banda va girannu facennu la sunata.

Li vii di lu paisi cu' l'archi cunsati
la sira a la scurata su tutti addumati,
li luci cchiu belli ni li granni strati
li chiazzi centrali sunnu belli parati.

Veni la duminica e li bummi si sparanu
ni la matinata li campani sonanu
la fera di li vistiti li mercanti conzanu
pi vinniri cocchi cosa iddi si priparanu

Ogni ura 'na missa pi tutti li cristiani
di tutti li paisi vicini e luntani
ca viennu pi stu Santu cu lu vastuni 'n mani
faciennu li miraculi a nantri Siciliani.

All'unnici di matina 'na vuci si senti,
"Viva San Calojaru" gridanu li genti
li campufranchisi ni la chiazza sunnu presenti
tutti commossi cu' l'uocchi lucenti.

La maschiata spara e sonanu li campani
nesci San Calojaru purtatu di li paisani
accussì 'ncumincia la prucissioni
la genti n'arrieri cu' tanta devuzioni.

San Calojaru caminannu va faciennu li firmati,
li posti di la posa l'avi già assegnati,
si vidinu li genti cu li Pupi jsati
ca li vonnu biniditti pi li grazii ricevuti.

Quannu arriva a la chiazza fa l'ultima firmata,
c'appojanu li picciliddi pi darici 'na vasata
li 'nnuccintuzzi chiancinu pi lu sparu di la maschiata
e trasinu lu Santu pi nescilu ni la sirata.

La sira nesci di la Matrici puntualmenti,
pi finiri la prucissioni sunnu tutti presenti
la banda cu' li marci nill'aria si senti
e li tammurinara chi sonanu avanti.

Si fa scuru e cu' li lampuzzi addumati
San Calojaru camina pi l'ultimi strati,
tiniennu a lu grazzu li sordi appizzati
ca pi prummisioni ci viennu purtati.

A lu Calvariu la prucissioni s'arridduci
ci sparanu lu focu sutta la Cruci
ca li picciliddi di scantu jettanu vuci,
ma talianu cuntenti 'ddù jocu di luci.

Oramai è tutta di pinninu,
lu cielu di stiddi si va facennu chinu,
ni 'na firmata si binidici lu vinu
e ringrazianu a San Calojaru cu' lu bicchieri 'n manu.

Arriva a lu Cummentu di tutti accumpagnatu
e lu populu Campufranchisi è tuttu priatu,
di vidiri San Calojaru a spadda purtatu
trasiri 'n la so Chisi ed essiri vasatu.

Finisci la prucissioni e nenti ni resta,
sulu un ricordu ca si teni 'n testa
e quannu l'annata passa lesta,
li Campufranchisi aspettanu sta bella festa.

L'unnici di Jinnaru San Calojaru nesci arriri,
pirchì lu tirrimotu fici finiri,
pi la grazia ricivuta nantri c'ha ma jri
e disgrazii a Campufrancu chiu 'unna m'aviri.

O San Calojaru ca fa miraculi a li cridenti,
ni li famigli alluntana li guai vinenti,
nantri ti prigammu e tu lassani cuntenti
e fa ca a Campufrancu 'un viennu brutti eventi.

Angelo Calogero Adamo


Ritorna alla Home Page